Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:45:53Z
dc.date.available2013-03-12T08:45:53Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2006-01-12en_US
dc.identifier.citationLandvik, Nina Elisabeth. Effects of diesel exhaust particle extracts and some of the major nitrated polycyclic aromatic hydrocarbon components on apoptotic and cell signalling in Hepa1c1c7 cells.. Masteroppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11833
dc.description.abstractNorwegian: Ulike epidemiologiske studier har assosiert luftforurensning og dieseleksos med økt risiko for lungekreft. Dieseleksos inneholder en rekke ulike polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og nitrosubstituerte-PAH (nitro-PAH), hvor enkelte er ansett som mutagene og kreftfremkallende. I dette studiet har vi undersøkt toksiske effekter de ulike nitro-PAH, 1-nitropyren (1-NP), 1,3-dinitropyren (1,3-DNP) og 1,8-dinitropyren (1,8-DNP), og sammenlignet med effekter etter eksponering for dieseleksospartikkelekstrakt (DEPE) på hepatoma-cellelinjen Hepa1c1c7. Forbindelsene førte til både apoptotisk og nekrotisk celledød i Hepa1c1c7 cellene. Flow cytometriske og mikroskopiske analyser viste at den relative potensen var: 1,3-DNP>1-NP>>DEPE>>1,8-DNP. Alle forbindelsene førte til økt nivå av cyp1a1 og cyp1b1 analysert ved western blotting. Mikroskopiske analyser viste at celler eksponert for 1-NP førte til økt dannelse av granuler eller cytoplasmiske vesikler, noe som indikerte at en annen type celledød enn apoptose og nekrose også kunne være involvert. Toksisiteten til 1,3-DNP ble nesten fullstendig hemmet ved bruk av CYP-hemmeren α-naftaflavon (α-NF), mens toksisiteten til 1-NP økte ved bruk av hemmeren. 1,3-DNP initierte signaler som er assosiert med apoptose som fosforylering av p53 og dens translokasjon til kjernen, kløyving av caspase 8, bid og caspase 3, nedregulering av bclxL og fosforylering av p38 og JNK MAPK. Forbindelsen førte også til økt nivå av overlevelsessignaler som fosforylering av akt og inaktivering og nedregulering av bad. 1,8-DNP gav ingen markert økning i celledød, men var den mest potente forbindelsen til å fosforylere p53-protein og førte til akkumulering av cellene i S-fase. Dette kan tyde på at 1,8-DNP førte til DNA-skader selv om forbindelsen ikke førte til celledød. Immunocytokjemi viste at mangelen av celledød skyldes at 1,8-DNP ikke førte til en translokasjon av p53-protein til kjernen. Det at 1,8-DNP ser ut til å føre til DNA-skader, men at den apoptotiske prosessen er hemmet kan bidra til å forklare forbindelsens mutagene og kreftfremmende egenskaper. DEPE førte til endringer i genekspresjon og induksjon av apoptose, vi observerte fosforylering av p53 og dens translokasjon til kjernen, kløyving av caspase 3 og fosforylering av p38 og JNK MAPK. Celler eksponert for DEPE viste også økt nivå av overlevelsessignalet fosforylert akt. Funnet er i samsvar med at 1-NP, 1,3-DNP og 1,8-DNP bidrar til effektene en observerer ved DEPE eksponering. Ut i fra en vurdering av potens og mengder av de ulike nitro-PAH ser spesielt bidraget fra 1-NP ut til å være vesentlig. English: In the present study we show that the Hepa1c1c7 cells exposed to nitrosubstituted-polycyclic aromatic hydrocarbons (nitro-PAH) and diesel exhaust particle extracts (DEPE) induced apoptosis to a various extend and in the following order: 1,3-dinitropyrene (1,3-DNP) > 1-nitropyrene (1-NP) >> DEPE >> 1,8-dinitropyrene (1,8-DNP) as measured by flow cytometry and microscopic analysis. The compounds all induced cyp1a1 and cyp1b1 and seemed to affect different intracellular signalling pathways. Microscopic analysis showed that 1-NP resulted in cells with increased formation of cytoplasmic vesicles, suggesting that cell death pathways other than apoptosis and necrosis could also be involved. The CYP-inhibitor, α-naphtaflavone (α-NF), almost completely blocked 1,3-DNP induced cell death. This suggests that the toxicity that results from 1,3-DNP are due to its metabolism through cyp1a1 and 1b1. In contrast, 1-NP caused an increase in cell death when α-NF was added. 1,3-DNP resulted in activation of pro-apoptotic proteins, including increased phosphorylation of p53 and its translocation to the nucleus, cleavage of bid, caspase 8 and caspase 3, down-regulation of bclxL and phosphorylation of p38 and JNK MAPK. 1,3-DNP also resulted in an increased level of survival signals such as activation of akt and inactivation and down-regulation of bad. 1,8-DNP did not seem to induce apoptosis to a large extend, but was the most potent compound in regard to phosphorylation of p53 and resulted in accumulation of cells in S-phase. Interestingly, in cells exposed to 1,8-DNP, p53 was phosphorylated, but did not enter the nucleus. The lack of apoptosis despite of DNA damage could contribute to 1,8-DNP mutagenic and carcinogenic properties. DEPE changed the gene expression and increased the level of apoptosis as observed by increased phosphorylation of p53 and its translocation to the nucleus, cleavage of caspase 3 and phosphorylation of p38 and JNK MAPK. DEPE also resulted in an increase of the survival signal akt. These findings indicate that the nitro-PAH contributes to the effects of DEPE observed in the Hepa1c1c7 cells, furthermore when considering the potency and amount of the different nitro-PAH, the contribution of 1-NP seems to be substantial.nor
dc.language.isoengen_US
dc.subjecttoksikologi apoptose celledød polysykliske aromatiske hydrokarboner dieseleksos cytokrom P450-enzymer p53 svevestøv nitroreduksjon luftforurensningen_US
dc.titleEffects of diesel exhaust particle extracts and some of the major nitrated polycyclic aromatic hydrocarbon components on apoptotic and cell signalling in Hepa1c1c7 cells.en_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2006-03-10en_US
dc.creator.authorLandvik, Nina Elisabethen_US
dc.subject.nsiVDP::489en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Landvik, Nina Elisabeth&rft.title=Effects of diesel exhaust particle extracts and some of the major nitrated polycyclic aromatic hydrocarbon components on apoptotic and cell signalling in Hepa1c1c7 cells.&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11921en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo35022en_US
dc.contributor.supervisorJørn A. Holme (hovedveileder) og Jørgen Stenersen (internveileder)en_US
dc.identifier.bibsys060441542en_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/11833/2/landvik.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata