Now showing items 978-997 of 1400

 • Steien, Sigrid Stenerud (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
  I anledning ungdomsbiennalen i 1980 demonterte og transporterte Marianne Heske (f.1946) ei 350 år gammel utløe fra seterterrenget i Tafjord i Sunnmøre til Pompidou-senteret i Paris. Som en konsekvens av denne forflytningen ...
 • Lagerløv, Terje (Master thesis / Masteroppgave, 2009)
  Utsagn om erkjennelse og språklig mening er, etter empiristisk oppfatning, bare holdbare for så vidt de lar seg begrunne med henvisning til sanseerfaring. Uaktet hva denne relasjon måtte bestå i, er den gitt Duhem-Quine-tesen ...
 • Mancilla, Maria Alejandra (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2020)
  Anna Stilz’s Territorial Sovereignty (2019) aims to be a revisionist account of territorial rights that puts the value of individual autonomy first, without giving up the value of collective self-determination. In what ...
 • Torjuul, Ingvar Strøm (Master thesis / Hovedoppgave, 2002)
  Sammendrag Hovedfagsoppgaven tar for seg bygningshistorien til Odd Fellowgården i Stortingsgaten 28 i Oslo (1933-34). Den ble tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas, etter at de vant en arkitektkonkurranse ...
 • Lerseth, Ole Petter (Master thesis / Hovedoppgave, 2007)
  Olavssiden på Christian 1.s reisealter består av ni gjennomskårne relieffer i hvalrosstann med fremstillinger fra Olavslegenden. Rundt Olavsrelieffene er det rammerelieffer med Kristushode, 4 livsvesener, tre kvinnelige ...
 • Moen, Elisabeth (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Sammendrag: I denne oppgaven har jeg valgt Ole Lisleruds kunstverk I Shop Therefore I Am. Verket er laget i en personlig stil, med spesifikke kjennetegn til postmodernismen og samtidskunsten. Ole Lislerud er kjent i Norge ...
 • Goderstad, Ragnhild Kristine (Master thesis / Masteroppgave, 2020)
  Sammendrag Innenfor malerkunsten er Wold Torne (1867-1919) senere blitt beskrevet som en norsk etterfølger av Cèzanne og fransk impresjonisme. Han har derfor ofte blitt sett på som en formalist og en av pionèrene innenfor ...
 • Solvang, Peder (Master thesis / Masteroppgave, 2006)
  Masteroppgave i filosofi Om avhengighet, viljesvakhet og omsorg Av Peder Solvang Sammendrag Et sentralt poeng i denne oppgaven er at avhengighet bør forståes som en intensjonal tilstand. En slik tilstand konstitueres av ...
 • Schaanning, Espen (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2015)
  Vitenskapen og den vitenskapelige rasjonaliteten rykket inn på stadig flere samfunnsområder på begynnelsen av 1900-tallet, framfor alt i spørsmål knyttet til helse, kriminalitet og oppdragelse. Menneskets kropp og sinn ...
 • Langeland, Gjertrude (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  I denne oppgaven undersøkes noen av kitschbegrepets betydninger, med fokus på hvordan det modernistiske kitschbegrepet forholder seg i dag. Clement Greenberg og Theodor W. Adornos omhandlinger av kitsch presenteres og ...
 • Taubøll, Tone-Marcelle B Rudene (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
  I denne masteroppgaven har jeg nærlest teksten til Ludvig Holberg om kvinnene Sigbrit Willoms (d. 1531) og Chiossa (1590-1651) i Adskillige Heltinders og navnkundige Damers sammenlignede Historier. Efter Plutarchi Maade, ...
 • Kversøy, Kjartan (Master thesis / Hovedoppgave, 2004)
  I denne oppgaven har jeg analyserert strukturene i den praktiskmoralske diskursen. Med praktiskmoralsk diskurs mener jeg samtaler der to eller flere personer forsøker å bli enige om hva som i praksis er moralsk riktig eller ...
 • Kirkholt, Frode (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
  Anicus Manlius Severinus Boethius satt i den høgeste stillinga i statsadministrasjonen i Italia under den gotiske kongen Teoderik, da han i 522 e.Kr. vart anklaga for forræderi og satt i fengsel i Pavia. Mens han satt og ...
 • Evang, Jon A. Løvstad (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
  Hovedoppgave i filosofi høsten 2003 Jon A. Løvstad Evang Tittel Om moderne moral – en moralfilosofisk undersøkelse av dens problemer, kilder og mulighetsbetingelser. Stikkord Moderne moral, moralsk endring, moralens ...
 • Steinheim, Tomas (Master thesis / Hovedoppgave, 2003)
  Denne oppgåva i metaetikk, freistar å identifisera ein eller fleire relasjonar mellom lingvistiske uttrykk og vår førestelling om gildskap. Den gjev vidare ei vurdering av om denne relasjonen er til stades mellom lingvistiske ...
 • Freyr, Kamilla (Master thesis / Masteroppgave, 2010)
  Utover på 1900-tallet kolliderte de tilsynelatende ulike moderne kunstbevegelsene med den kunstforståelsen som lå dypt innbakt i den estetiske teoriens historie; den tradisjonelle estetiske teorien som nedstammet fra ...
 • Om selvet hos Søren KierkegaardRestricted Access 
  Sunde, Leif Jørgen (Master thesis / Masteroppgave, 2011)
  I denne oppgaven har jeg undersøkt selvets funksjon hos Søren Kierkegaard. Ved utgangspunkt i Enten-eller, Uvideskapelige efterskrift ev de philosophiske smuler og Sygdommen til døden har jeg sett på hvilken rolle selvet ...
 • Opheim, Simon Veastad (Master thesis / Masteroppgave, 2018)
  I denne oppgaven diskuterer jeg forslagene til begrepsforandring som vi finner hos de to amerikanske filosofene Sally Haslanger og Richard Rorty. Haslanger argumenterer for at begrepene «kvinne» og «mann» bør defineres som ...
 • Sjåstad, Øystein (Master thesis / Masteroppgave, 2005)
  Jeg ønsker i denne oppgaven å skape en ny resepsjonsmodell for Christian Krohgs kunst. Jeg argumenterer for at Krohg misvisende har blitt sett på som først og fremst sosial tendenskunstner. Når man ser på Krohg som nettopp ...
 • Lindstrøm, Josephine Aletta (Master thesis / Masteroppgave, 2014)
  Ifølge filosofen Maurice Merleau-Ponty er det vårt sanselige nærvær i verden som gir tilgang til erkjennelse og mening. Verden er definert av dens synlige fremtredelse. Begrepet usynlighet betegner dybden i det synlige ...