Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:40:54Z
dc.date.available2013-03-12T08:40:54Z
dc.date.issued2005en_US
dc.date.submitted2005-07-04en_US
dc.identifier.citationArntsen, Jan Terje. Geografisk variasjon i metaller og metallotionein i lever hos bergnebb (Ctenolabrus rupestris) og skrubbe (Platichthys flesus) langs den norske Skagerrakkysten. Hovedoppgave, University of Oslo, 2005en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/11579
dc.description.abstractGeografisk variasjon i metaller og metallotionein i lever hos bergnebb (Ctenolabrus rupestris) og skrubbe (Platichthys flesus) langs den norske Skagerrakkysten. Med utgangspunkt i 6 områder langs Skagerrakkysten, spredt fra Risør i sør til Hvaler i øst, var formålet med studiet å kartlegge eventuelle forskjeller i diffus metallbelastning på skrubbe og bergnebb. I siste halvdel av september 1995 ble det samlet inn fisk fra ulike lokaliteter innenfor de utvalgte områdene. Leverprøver fra fiskene ble analysert for kobber, kadmium, sink og metallotionein. Målsetningen med dette hovedfagsarbeidet var: - Kvantifisere og sammenligne konsentrasjoner av kobber, kadmium, sink og metallotionein i lever fra skrubbe og bergnebb fanget i Risør, Grenland, Sandefjord, Vrengen, indre Oslofjord og Hvaler. - Undersøke betydningen av fysiologiske faktorer på metallmetabolismen og induksjonen av metallotionein i lever hos bergnebb og skrubbe. - Vurdere resultatene i forhold til kjente kilder til metall-forurensing i de ulike områdene. Det var større kjønnsforskjeller for skrubbe enn for bergnebb i de målte parametrene. Dette skyldes trolig artsforskjeller i kjønnsspesifikke endogene prosesser. Skrubbene hadde trolig startet gyteforberedelsene på det tidspunktet fisken ble samlet inn. Hunnfisk fra Hvaler hadde signifikant høyere sink- konsentrasjoner i leveren enn hunnskrubbe fra andre områder. Dette kan tyde på økt akkumulering eller omfordeling av sink til leveren i forbindelse med vitellogenesen. Samlet kan resultatene for kondisjon og leversomatisk indeks for begge artene antyde en bedre næringstilgang i Grenland enn i Hvaler. Med unntak av sinkverdiene i hunnskrubbene fra Hvaler lå konsentrasjonen av Cu, Cd og Zn (µg/g lever) under det norske bakgrunnsnivået for skrubbe på alle stasjonene. For bergnebb er det ikke etablert slike referanseverdier. Hunner av bergnebb fra Vrengen hadde signifikant høyere konsentrasjon av kadmium i leveren enn hunner av bergnebb fra andre områder. Hannfiskene fra Vrengen hadde også den høyeste medianverdien i forhold til de andre stasjonene. Hannskrubbene fra Risør-området hadde signifikant høyere kadmiumkonsentrasjon i leveren enn hannskrubber fra andre områder. Disse resultatene kan muligens forklares ved høyere nivåer av biotilgjengelig kadmium i Vrengen og i Risør. De forhøyede verdiene kan blant annet skyldes tett trafikk av småbåter og lokalisering av flere marinaer og verksteder i områdene. Det var ikke store variasjoner i konsentrasjonene av metall og MT i fiskelever mellom stasjonene for noen av artene. Spredningen i tallmaterialet innen hvert område var høy i forhold til variasjonen mellom stasjonene. Dette kan tyde på at eventuelle forskjeller mellom områdene var et uttrykk for tilfeldig variasjon mellom populasjoner og/eller forskjellige bidrag fra fisk samlet inn fra ulike lokaliteter innenfor et område. Kobber bidro imidlertid signifikant til forklaringen av MT i de multiple regresjonsanalysene for begge artene, noe som indikerer at MT er involvert i regulering av den intracellulære tilgjengeligheten av kobber. Det er ikke tilstrekkelig kunnskap til å kunne avgjøre om forhøyde kobbernivåer kan knyttes til forurensning eller om de kun var forårsaket av naturlige fysiologiske prosesser. En mulig årsak til manglende sammenheng mellom MT og sink er at den største andelen av sink var assosiert med andre proteiner i vevet. Det var ellers lite samsvar i de målte parametrene mellom bergnebb og skrubbe fra de ulike områdene. Dette kan forklares ved at de to artene har ulike habitat, ulik fysiologi, at det ikke var forskjeller i metallbelastning mellom de ulike områdene, eller en kombinasjon av disse faktorene.nor
dc.language.isonoben_US
dc.subjectmarin kjemi zoologi fisk tungmetaller biomarkører forurensningen_US
dc.titleGeografisk variasjon i metaller og metallotionein i lever hos bergnebb (Ctenolabrus rupestris) og skrubbe (Platichthys flesus) langs den norske Skagerrakkystenen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2005-10-14en_US
dc.creator.authorArntsen, Jan Terjeen_US
dc.subject.nsiVDP::470en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Arntsen, Jan Terje&rft.title=Geografisk variasjon i metaller og metallotionein i lever hos bergnebb (Ctenolabrus rupestris) og skrubbe (Platichthys flesus) langs den norske Skagerrakkysten&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2005&rft.degree=Hovedoppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-11198en_US
dc.type.documentHovedoppgaveen_US
dc.identifier.duo28583en_US
dc.contributor.supervisorThorvin Andersen / Ketil Hyllanden_US
dc.identifier.bibsys051144409en_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

No file.

Appears in the following Collection

Hide metadata