Hide metadata

dc.date.accessioned2013-03-12T08:06:44Z
dc.date.available2013-03-12T08:06:44Z
dc.date.issued2009en_US
dc.date.submitted2009-10-27en_US
dc.identifier.citationFajkovic, Ernad, Fattahi, Asad, . Brukermedvirkning i utviklingen av programvareapplikasjoner med flere ulike målgrupper. Masteroppgave, University of Oslo, 2009en_US
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10852/10124
dc.description.abstractDenne oppgaven omhandler brukermedvirkning ved utvikling av programvareapplikasjoner. Vi er særlig interesserte i hvordan dette utspiller seg når flere ulike målgrupper deltar i medvirkningen. For å finne ut av dette har vi samarbeidet med AV-tjenesten ved Høgskolen i Oslo (HiO). De hadde et datasystem for utlån av audiovisuelt utstyr, kalt AV-System. På grunn av systemets mange mangler og problemer ønsket de å forbedre dette. Vi forklarer i oppgaven hvilke problemer de hadde og hvordan vi har benyttet oss av brukermedvirkning for å videreutvikle AV-Systemet og løse disse problemene. Produktet hadde tre veldig forskjellige målgrupper. Oppgaven tar for seg hvordan utviklingsaktiviteter, som planlegging, design og evaluering har blitt påvirket av deltagelsen til disse brukergruppene. Det vises blant annet til eksempler på forbedringer som resultat av brukergruppenes deltagelse. Hovedkilden til forbedringene har vært resultatene fra flere brukbarhetstester og analysen av disse. I tillegg har vi benyttet oss av tilbakemeldinger og vært i konstant kontakt med brukerne. Brukermedvirkning har vært i fokus, både i oppgaven og under utviklingen av systemet. Problemer og utfordringer med å inkludere brukere i utviklingsprosessen er diskutert, så vel som mulige løsninger på disse. Andre relaterte temaer som er tatt opp er blant annet: Definisjonen av brukere og metoder for å identifisere deres behov og krav, faktorer som gjør brukere aktive i å delta i utviklingsaktiviteter, ulike nivåer av brukermedvirkning, og andre funn som ble oppdaget i utviklingsperioden. To produkter er produsert som resultat av vårt arbeid; et fullt brukbart utlånssystem og en masteroppgave. Det har vært en parallell utvikling av begge produkter. AV-Systemet har vært under utvikling fra august 2008 til juni 2009, og det har vært i drift siden de siste to ukene av utviklingsperioden. Arbeidet med AV-Systemet har resultert i en forbedret klientapplikasjon, en helt ny webapplikasjon og en forbedring av databasen. Det ble lagt ned mye arbeid i systemet fordi det skulle erstatte det tidligere AV-Systemet, og brukes som et fullt fungerende produkt etter dette prosjektet. Masteroppgaven har vi jobbet med siden oktober 2008 og frem til den var ferdig i slutten av samme måned ett år senere.nor
dc.description.abstractThis thesis deals with user interaction in the development of software applications. We are particularly interested in how this plays out when a number of different target groups are involved in the participation. To determine this, we have worked with AV-tjenesten at Oslo University College (HiO). They had a computer system for rental of audiovisual equipment, called AV-System. Because of the systems many shortcomings and problems, they were interested in improving it. We explain the problems they had and how we have used user involvement to develop the AV-System and solve these problems. The product had three very different user groups. The thesis looks at how development activities, such as planning, design and evaluation, have been influenced by the participation of these user groups. We also refer to examples of improvements as a result of the user groups’ participation. The main source of the improvements has been the results of multiple usability tests and the analysis of these. In addition, we have used user feedback and been in constant contact with the users throughout the course of the development process. User involvement has been the main focus area, both in the thesis and in the development of the system. Problems and challenges of including users in the development process are discussed, as well as possible solutions for these. Other related issues that are raised include: defining users and methods of identifying their needs and requirements, factors that make users active in participating in development activities, different levels of user involvement, and other findings that were discovered during the development period. Two products are produced as a result of our work, a fully viable booking system and a master’s thesis. There has been a parallel development of both products. The AV-System has been under development from August 2008 to June 2009, and it has been in operation since the last two weeks of the development period. Our work with the AV-System has resulted in an improved client application, a new web application and an improvement of the database. We have invested a lot of effort in the development of the system. It was meant to replace the previous AV-System and was to be used as a fully functional product after the project. The master’s thesis has been under development since October 2008, until it was finished by the end of the same month a year later.eng
dc.language.isonoben_US
dc.titleBrukermedvirkning i utviklingen av programvareapplikasjoner med flere ulike målgrupperen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.date.updated2010-04-20en_US
dc.creator.authorFajkovic, Ernaden_US
dc.creator.authorFattahi, Asaden_US
dc.subject.nsiVDP::420en_US
dc.identifier.bibliographiccitationinfo:ofi/fmt:kev:mtx:ctx&ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info:ofi/fmt:kev:mtx:dissertation&rft.au=Fajkovic, Ernad&rft.au=Fattahi, Asad&rft.title=Brukermedvirkning i utviklingen av programvareapplikasjoner med flere ulike målgrupper&rft.inst=University of Oslo&rft.date=2009&rft.degree=Masteroppgaveen_US
dc.identifier.urnURN:NBN:no-24517en_US
dc.type.documentMasteroppgaveen_US
dc.identifier.duo96113en_US
dc.contributor.supervisorJens Johan Kaasbøll, Jo Herstaden_US
dc.identifier.fulltextFulltext https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/10124/4/Fajkovic.pdf


Files in this item

Appears in the following Collection

Hide metadata