Now showing items 1-1 of 1

  • Tian, Huaiyu; Yu, Pengbo; Bjørnstad, Ottar Nordal; Cazelles, Bernard; Yang, Jing; Tan, Hua; Huang, Shanqian; Cui, Yujun; Dong, Lu; Ma, Chaofeng; Ma, Changan; Zhou, Sen; Laine, Marko; Wu, Xiaoxu; Zhang, Yanyun; Wang, Jingjun; Yang, Ruifu; Stenseth, Nils Christian; Xu, Bing (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2017)
    Zoonoses are increasingly recognized as an important burden on global public health in the 21st century. High-resolution, long-term field studies are critical for assessing both the baseline and future risk scenarios in a ...