Now showing items 1-1 of 1

  • Liang, Fengji; Lv, Ke; Wang, Yue; Yuan, Yanhong; Lu, Liang; Feng, Qiang; Jing, Xiaolu; Wang, Honghui; Liu, Changning; Rayner, Simon; Ling, Shukuan; Chen, Hailong; Wan, Yumin; Zhou, Wanlong; He, Li; Wu, Bin; Qu, Lina; Chen, Shanguang; Xiong, Jianghui; Li, Yinghui (Journal article / Tidsskriftartikkel / PublishedVersion; Peer reviewed, 2019)
    It has been reported that several aspects of human health could be disturbed during a long-term isolated environment (for instance, the Mars-500 mission), including psychiatric disorders, circadian disruption, temporal ...