Now showing items 1-20 of 30

 • Rundberget, Bernt; Vasks, Andrejs; Gundersen, Ingar Mørkestøl; Brūzis, Rūdolfs; Larsen, Jan Henning; Bebre, Viktorija; Inga, Donina; Arturs, Viksna (Journal article / Tidsskriftartikkel / AcceptedVersion; Peer reviewed, 2018)
  The technology of bloomery iron production in Latvia is a little-studied topic. Only a few excavations have been undertaken, mostly during the 1950s and 60s in connection with hydropower development along the river Daugava. ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 1998)
  forbindelse med plan om utvidelse av Tovdal kirkegård foretok Aust-Agder maskinell flateavdekking 21. oktober 1994. Det kom da for dagen groper, stolpehull og konstruksjoner som kunne tyde på at det var spor etter forhistoriske ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Buskerud fylkeskommune varslet telefonisk om funn av kullag med skjørbrente stein i grøft på tunet på gårdeni oktober 1991. Ved befaring 8.10.91 ble profilen renset og kullprøver sikret. Bryne/slipestein fra funnstedet ble ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 1978)
  Undersøkelsene ble foretatt i juni 1978 i henhold til de avtalene som var inngått mellom Lindesnes kommune og Universitetets Oldsaksamling. I alt deltok 6 personer i gravningen under ledelse av stud. mag.art. Jan Henning ...
 • Jacobsen, Harald; Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 1988)
  Registeret omfatter alle fornminner som er registrert i, og i nærmiljøet rundt det nye Dam Dokkfløyvatn. Foruten disse er lokalitetene ved Dokka- og Torpakraftverk, Mjogsjøen, og Dokkvatnet med i listene. I alt omfatter ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Av kapasitetsgrunner er denne mindre undersøkelsen blitt liggende urapportert. Noe skyldes uklare ansvarsforhold, men også kapasitet og mangel på presise innmålinger. Mål ble tatt i forhold til pel nr. (senterlinje) Det ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 1996)
  Området var sterkt omrotet, og Universitetets Oldsaksamling valgte derfor å korte undersøkelsen betraktelig ned. I området fantes restene av gravhaug R 113. På bakgrunn av eldre billedmateriale er det grunn til å tro at ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Gravhaugen R11:3 ble undersøkt i mai 1992. Tidligere var halvdelen av haugen i SV undersøkt og frigitt på bakgrunn av planer om adkomst og arrondering. Den andre halvdelen ble utgravd i 1931. Dessuten var haugen stygt ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Knyttet til utbyggingen av Hausvik industriområde ble det i oktober 1997 gjennomført utgravning av bunnlaget av gravrøys R4 og registrering X1 (naturlig strandvoll). Steinalderboplasser R1-R3 ble utgravd i 1999 ved Ragnhild ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I oktober 1991 ble det foretatt utgravning av enkelte groper på Furumo. Gropene var antatt å være kullgroper og fangstgroper, men var svært diffuse. To C14-dateringer ble utført. I ettertid fremstår det som klart at gropene ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Under ØK-registrering i Bygland 10. oktober 1983 ble det funnet groper i kantene på utgravd tomt på Nese mellom gravfeltene 12124 og på odden av Nese id 51541, og lokalisert 50 m Ø for tunet på gården. I samsvar med vanlig ...
 • Larsen, Jan Henning; Haraldsen, Tom H. (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Som avslutningsarrangement for samarbeidsprosjektet «Jernvinna i Oppland» ble det avholdt arrangement på Kittilbu med blestring i rekonstruksjoner av sjaktovner med slaggavtapping. En ny rekonstruksjon skulle bygges basert ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Undersøkelsen hadde bakgrunn i plan for sammenhengende turvei rundt Ustedalsfjorden – prosjektet «Ustedalsfjorden rundt», jf. museets brev av 11. nov, 1996. Utgravning av del av jernvinneanlegg R6 og kullgrop R23 ble ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Siden Hauge foretok sine undersøkelser, er det gjort mange utgravninger av jernvinneanlegg og kullgroper i Valdres, og disse er knyttet er hovedsakelig fra middelalderen. Av anlegg fra eldre jernalder er det bare datert ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Ved registrering av reguleringsplanen for området var anlegget blitt oversett. Fylkeskonservatoren i Oppland fikk melding om at det på stedet for planlagt hytte lå groper. Ved befaring ble det konstatert at det på tomten ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I juli 1991 ble jeg kontaktet av Arne Emil Christensen som da var ansvarlig for Buskerud på Oldsaksamlingen. Han hadde en C14-datering fra Nore og Uvdal som viste at min hypotese om at jernvinneanlegg med store slaggblokker ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Det ble gjennomført store undersøkelser av jernvinneanlegg i Gudbrandslie i 2005-2006. Ved oppstart av anleggsarbeidene viste det seg at det var nødvendig med «hasteundersøkelse» av kullgropene R27 (id 89618) og R30 (id ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Ved behandlingen av planen ble det konstatert at de to jernvinneanleggene allerede var ødelagt. Anleggene ble frigitt ved brev av 3. oktober 1995 fra Oldsaksamlingen til firma Bygg og transport a/s som bekostet utgravningen. ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  I juni 1996 oppdaget Buskerud fylkeskommune at det var ødelagt et jernvinneanlegg på nedsiden av den nye pumpestasjonen (mellom denne og vannet). Ved brev av 18. juni 1996 ble arbeidet stoppet. Området ble regnet som godt ...
 • Larsen, Jan Henning (Research report / Forskningsrapport, 2018)
  Under graving av grøfter for kabel og informasjonsskilt ved midlertidig nedkjørsel til Oppland distriktshøgskole var det kommet for dagen kokegroper og kullkonsentrasjoner. Undersøkelse ble foretatt24.-25. september, 5 ...