DUO Digitale utgivelser ved UiO

Teologisk fakultet (170)

Resultatliste: 1-20 av 237
Sammendragets lengde (antall tegn) :
Sorter på:
  Neste
 1. Fremmer Bispemøtet i Den norske kirke medborgerskap for mennesker uten gyldig oppholdstillatelse? (2013) Masteroppgave
  Roos, Maud (Teologisk fakultet)
 2. The Empowerment of Women: An Investigation of the Contributions of Ushirika wa Neema Deaconess Centre in the Evangelical Lutheran Church in Tanzania – Northern Diocese. (2013) Masteroppgave
  Lyimo, Godrick Efraim (Teologisk fakultet) The main aim of this thesis is to explore how Ushirika wa Neema Deaconess Centre contributes to the empowerment of women in the ELCT-Northern Diocese and fosters gender awareness in the church and com...
 3. Nå har mine øyne sett deg (2013) Masteroppgave
  Hasselknippe, Sindre Mathias (Teologisk fakultet)
  Oppgaven er en tolkning av Job 42:1-6. Den anvender historisk-kritisk metode og litterær kritikk som er inspirert av Bakhtin. Den søker å finne Job sitt talersted, og hans rolle som eksemplarisk forto...
 4. FYRWALDSAKEN (2013) Spesialoppgave
  Bøe, Lars Tore (Teologisk fakultet)
  Moderne norsk kirkehistorie er uløselig knyttet til Kirkestriden. I tradisjonell kirkehistorieskriving er dette blitt betegnelsen på en periode som grovt sett løper fra 1900 til 1930. Denne perioden ...
 5. Barn i kirka (2013) Masteroppgave
  Grundetjern, Kristina Røynås (Teologisk fakultet)
 6. What’s in a name? (2013) Spesialoppgave
  Bakkevig, Solveig Spilling (Teologisk fakultet)
  Bruken av folkekirkebegrepet har vært ulik gjennom historien ettersom forholdet mellom staten og Den norske kirke har endret seg. Den norske kirke har gjennomgått en rekke reformer fra starten av 1900...
 7. «… og hele barneskaren omkring dere» (2013) Masteroppgave
  Guvsám, Kirsti (Teologisk fakultet)
  I denne oppgaven ser jeg på hva slags selvforståelse uttrykkes i de læstadianske brevene. Brevene er sendt mellom forsamlingene(menighetene) innen en av de læstadianske retningene, den som kalles «de ...
 8. A study of the meal and contemporary citizenship (2013) Masteroppgave
  Schmidt, Helena M. Strandli (Teologisk fakultet) Eating portrays stories of our individual lives as well as expectations for our common futures. In this way meals may be said to intertwine the individual and universal. They are highly intimate and o...
 9. Fra Biblia Hebraica Quinta til Barnas bibel - fem barnebiblers lesning av skapelsesberetningene i Genesis (2013) Spesialoppgave
  Moss, Sara Skreppedal Andersen (Teologisk fakultet)
  Denne oppgava ønsker å undersøke hvordan barnebibler fra ulike forlag gjenforteller den såkalte skapelsesberetningen fra Genesis - 1. Mosebok. Ledes leseren direkte inn i bibelteksten, eller tas le...
 10. Jon Sobrinos korsteologiske konstruksjon (2013) Spesialoppgave
  Erichsen, Ola Bakken (Teologisk fakultet)
  Denne oppgaven tar for seg hvorfor og hvordan den latinamerikanske frigjøringsteologen Jon Sobrino konstruerer sin korsteologi. Den historiske og geografiske konteksten som Sobrino har befunnet seg i ...
 11. ”Slik ble alt gjort slik jeg ønsket” (2013) Masteroppgave
  Torgauten, Harald Frøvoll (Teologisk fakultet)
  Det er hevet over enhver tvil, og godt belagt i kildematerialet at biskop Ambrosius av Milano utøvde en sterk innflytelse og autoritet overfor de romerske keiserne i siste del av 300-tallet. Hans ster...
 12. Hvilket syn har Philipp Melanchthon på Pavens autoritet og forrang, i sin egen avhandling; «Tractatus de Potestate, et primatu papae»? (2013) Masteroppgave
  Søvde, Jon André Hjelle (Teologisk fakultet)
  Hvilket syn har Philipp Melanchthon på Pavens autoritet og forrang, i sin egen avhandling; «Tractatus de Potestate, et primatu papae»?Hvilket syn har Philipp Melanchthon på Pavens autoritet og forrang...
 13. Kirken som arbeidsgiver i konfliktsituasjon (2013) Masteroppgave
  Ekeberg-Andersen, Kristine (Teologisk fakultet)
  Den norske kirke eksisterer i skjæringspunktet mellom å være en religiøs, åndelig institusjon og en profesjonell organisasjon og arbeidsgiver. Utgangspunktet for denne oppgaven har vært et ønske om å...
 14. Kunsten å dø (2013) Masteroppgave
  Lillevold, Jenny Marie Kvisler (Teologisk fakultet)
  Arbeidet med oppgaven har gått ut ifra den senmiddelalderske dødstradisjonen ars moriendi, og sett i lys av denne er det gjort en tolkning av Martin Luthers preken hvor formålet var å finne ut hvor de...
 15. Stråleterapeutens relasjon til kreftpasienten drøftet i lys av Joyce Travelbees omsorgsteori (2013) Masteroppgave
  Bø, Berit (Teologisk fakultet)
  Utgangspunktet for denne oppgaven er bredden i stråleterapeutens yrkesutøvelse. Stråleterapeutens arbeidsoppgaver spenner mellom teknisk utførelse og ansvar for alvorlig syke mennesker. Hensikt en med...
 16. Jesus' Kingdom Message and Ghana's New Christianity: A Contextual Approach to the Praxis of the Kingdom of God (2013) Masteroppgave
  Stiles-Ocran, David (Teologisk fakultet) This study critically investigates into some of the controversial practices of the neo-Pentecostal churches in Ghana with a particular focus on the challenge of the prosperity gospel and the leaders&#...
 17. Ikke lenger død. Ennå ikke levende (2013) Masteroppgave
  Berg, Andreas Ihlang (Teologisk fakultet)
  Denne oppgaven spør hvordan vi kan tilnærme oss tekster som omhandler død og oppstandelse slik som i 1kor15, med våre fenomenologiske kropper. Gjennom dåpen hevder Paulus at døden er overvunnet og at ...
 18. Hindubarn i grunnskolens religions og livssynsundervisning (2013) Doktoravhandling
  Nicolaisen, Tove (Teologisk fakultet)
  Prosjektet er gjennomført innenfor en religionspedagogisk ramme. Hovedmålet har vært å undersøke hvordan barn med bakgrunn i den nordindiske og den tamilske hindutradisjonen erfarer religions- og livs...
 19. Først og framst albanar (2012) Masteroppgave
  Samuelsen, Signhild J S (Teologisk fakultet)
  «Her finst korkje kyrkje eller moské, albanarane si tru er albanianismen!». Den albanske diktaren Pashko Vasa sine ord har blitt eit munnhell mellom albanarane, men er det også ein røynddom? I motsetn...
 20. IMAGES OF JESUS IN ISAALE RITUALS: (2012) Masteroppgave
  Munisi, Andrew Simon (Teologisk fakultet) The thesis investigated images of Jesus in Isaale Rituals. In doing this, the study analyse field data from local area in Mashami-Chagga Kilimanjaro Tanzania, where I was born and grew up. My basic ai...
  Neste